Category Archives: Nhân viên xuất sắc

Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tháng 10/2019

VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC Trong tháng 10/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Chăm sóc sức khoẻ đã nhận thấy và rất trân trọng sự cố gắng vượt bậc đến từ các nhân viên trong công ty. Dựa vào các số liệu cụ thể về hiệu quả và năng …

Vinh doanh tập thể, cá nhân xuất sắc tháng 9/2019

VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC Trong tháng 9/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Chăm sóc sức khoẻ đã nhận thấy và rất trân trọng sự cố gắng vượt bậc đến từ các nhân viên trong công ty. Dựa vào các số liệu cụ thể về hiệu quả và năng …

Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tháng 8/2019

VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC Trong tháng 8/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Chăm sóc sức khoẻ đã nhận thấy và rất trân trọng sự cố gắng vượt bậc đến từ các nhân viên trong công ty. Dựa vào các số liệu cụ thể về hiệu quả và năng …

Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc tháng 7/2019

VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC Trong tháng 7/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ Chăm sóc sức khoẻ đã nhận thấy và rất trân trọng sự cố gắng vượt bậc đến từ các nhân viên trong công ty. Dựa vào các số liệu cụ thể về hiệu quả và năng …