CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG

  • Xây dựng văn hoá để phát triển trường tồn
  • Phát triển R&D trên quy mô lớn
  • Đặt khách hàng làm trung tâm, khách hàng là nguồn sống của doanh nghiệp.