CHIẾN LƯỢC NGẮN HẠN (3 NĂM)

  • Phân bổ nguồn lực thông minh và hợp lý, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và nguồn lực tiềm năng

  • Tối ưu Marketing, phát triển thương hiệu

  • Phát triển nền móng R&D

  • Tận dụng xu thế 4.0, ứng dụng sự phát triển của công nghệ làm đòn bẩy trong kinh doanh

  • Đặt khách hàng làm trung tâm, phát triển xuất sắc trải nghiệm khách hàng

  • Xây dựng văn hoá và hạ tầng nhân sự