Chi tiết thanh toán

Thông tin thêm

Đơn đặt hàng của bạn

Sản phẩm Tổng phụ
Nước Hoa Vùng Kín Femmes   × 1 180.000
Tổng phụ 180.000
Tổng cộng 180.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.